SG-KIT

แก๊สโซฮอล์ถือเป็นก้าวแรกของการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในพลังงานทดแทนชนิดนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มให้มีการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2544การประชาสัมพันธ์เริ่มต้นจากรณรงค์การใช้พลังงานแก๊สโซฮอล์  เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นกับคุณภาพว่า ประชาชนสามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้โดยไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง มีเพียงการยืนยันจากหลายฝ่ายว่าใช้ได้แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่อง วิธีการควบคุมคุณภาพแก๊สโซฮอล์      

 

ตามข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์แต่ละชนิด โดยกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงานนั้น เป็นดังนี้ 

      แก๊สโซฮอล์ E10 ต้องมีเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ ถึง 10 โดยปริมาตร
      แก๊สโซฮอล์ E20 ต้องมีเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ 19 ถึง 20 โดยปริมาตร
  
ซึ่งหากระดับเอทานอลไม่เป็นไปตามนี้ จัดว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ. 2551 เล่ม 125 ตอนพิเศษ 124 ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2551

การควบคุมให้ระดับเอทานอลเป็นไปตามที่กำหนดมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เอทานอล นั้นนอกจากเป็นสารที่เติมลงไปเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ยังทำหน้าที่เป็นตัว เพิ่มค่าออกเทน ของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ซึ่งนั่นหมายถึง

ระดับเอทานอลมีผลโดยตรงกับค่าออกเทน  ถ้าไม่ได้ตามที่ระบุไว้จะมีผลทางกฎหมายและสุดท้ายทำให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่เติมให้กับยานยนต์นั้นไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ เอทานอลมีระดับสูงเกินมาตรฐาน  จะส่งผลกับรถยนต์โดยเฉพาะรุ่นเก่าทำให้เกิดความฝืดในท่อเชื้อเพลิง ส่งผลให้เครื่องยนต์กระตุกหรืออาจดับ ได้เป็นบางครั้ง